Klachtenregeling

De coach/begeleider doet haar uiterste best om goede zorg te bieden aan haar cliënten, maar het kan natuurlijk voorkomen dat u vragen heeft, of dat u ontevreden bent over de dienstverlening. Een klacht kan zowel betrekking hebben op het gedrag en/of uitlatingen van de coach/begeleider. Een klacht kan worden ingediend door de cliënt zelf, maar ook door een vertegenwoordiger van de cliënt. Klachten worden zeer serieus genomen en vertrouwelijk behandeld.

Wanneer u een klacht of vraag heeft, kunt u eerst gebruik maken van de interne klachtenregeling. Wanneer u er samen met uw begeleider/ coach niet uitkomt, kunt u gebruik maken van de externe klachtenregeling. U bent echter niet verplicht om gebruik te maken van de interne klachtenregeling en kunt ervoor kiezen om direct gebruik te maken van de externe klachtenregeling.

Onderstaand zullen de interne en externe klachtenregeling worden beschreven.

1. Interne klachtenregeling

Middels de interne klachtenregeling beoogt PraktijkTOF! laagdrempelig samen met u tot een passende oplossing te komen. In eerste instantie kunt u uw klacht dan bespreken met uw coach/begeleider.

1.1 Melden van een klacht

Wanneer u een klacht heeft, kunt u dit mondeling of schriftelijk aangeven bij uw coach/begeleider of middels het klanttevredenheidsformulier. Het is van belang dat u in uw klacht de volgende informatie geeft:

  • een zo uitgebreid mogelijke beschrijving van de klacht;
  • voorbeelden van feiten waarop de klacht is gebaseerd.

1.2 Procedure na ontvangst van een klacht

Nadat een klacht (schriftelijk) is ontvangen, wordt de klacht zorgvuldig onderzocht. Er wordt gekeken wat mis is gegaan en hoe dit voorkomen had kunnen worden. Het streven is om binnen 2 weken schriftelijk een reactie te geven en een gesprek in te plannen om samen tot een oplossing te komen.

1.3 Afhandeling van de klacht

De klacht kan tijdens het gesprek worden afgehandeld door een mondelinge overeenkomst over de oplossing. Deze wordt schriftelijk vastgelegd. Daarnaast kan het zijn dat er aanvullende maatregelen moeten worden genomen, dan word u via de mail of telefonisch op de hoogte gestelt van de vervolgstappen. Hiermee kunt u akkoord gaan en dan wordt de klacht afgehandeld.

1.4 Registratie van de klachten

PraktijkTOF! draagt zorg voor de (geanonimiseerde) registratie van de klachten waarin de volgende informatie wordt geregistreerd: aantal ingediende klachten, de aard, behandeling en uitkomst van de klachten en de eventuele genomen maatregelen. U kunt het klachtenjaarverslag opvragen bij PraktijkTOF!.

2. Externe klachtenregeling

2021 Logo Klachtenportaal Zorg B.V.

Indien u ontevreden bent over de interne afhandeling van uw klacht, kunt u gebruik maken van de externe klachtenregeling.

Iedere zorgaanbieder is verplicht cliënten de mogelijkheid te bieden een klacht in te dienen over geleverde zorg. De zorgaanbieder hanteert hiervoor een klachtenregeling die moet voldoen aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de WMO/Jeugdwet. PraktijkTOF! heeft de externe klachtenregeling heeft ondergebracht bij het onafhankelijke Klachtenportaal Zorg.

3. Klanttevredenheid

Om de klanttevredenheid te meten, zal PraktijkTOF! na afloop van een begeleidingstraject u verzoeken om een kort klanttevredenheidsonderzoek in te vullen. Op basis hiervan kan PraktijkTOF! de dienstverlening continue blijven verbeteren. Daarnaast zal PraktijkTOF! de resultaten en verbeteringen, anoniem uiteraard, samenvatten en rapporteren richting o.a. RivierenlandKanMeer in het kader van de contractering voor de Jeugdwet en WMO.

Uiteraard staat het u ook vrij om vooraf of gedurende een begeleidingstraject uw klanttevredenheid al duidelijk maken middels het klanttevredenheidsformulier.