Algemene voorwaarden

Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

PraktijkTOF!  Praktijk voor Remedial Teaching, Kindercoaching en KIES Coaching
Remedial Teacher Judith de Gier, lid van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers, tevens in het bezit van een Nederlands diploma Master Special Educational Needs, handelend als zelfstandig gevestigd Remedial Teacher
Kindercoach / KIES coach Judith de Gier, lid van Beroepsorganisatie voor Kindercoaches Stichting Adiona, tevens in het bezit van een Nederlands diploma Kindercoach en geregistreerd KIES Coach, handelend als zelfstandig gevestigd Kindercoach
Begeleider De Remedial Teacher, Kindercoach of KIES Coach die een client begeleidt of coacht;
Coaching Voorafgesproken coachingstrajecten;
Educatie Trainingen, cursussen en/of workshops uitgevoerd of verzorgd door PraktijkTOF!
Advies Voorafgesproken adviestraject
Coach De persoon die een coaching, educatie of adviestraject begeleidt
Cliënt De persoon aan wie advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger
Praktijkadres De locatie waarop de praktijk wordt uitgeoefend

Algemeen

De begeleider geeft begeleiding aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld.

De begeleider kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing adviseren en begeleiden. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf niet aan derden verstrekt.

Verhindering (“No show”)

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij/zij de begeleider hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de begeleider geeft, dan wel geen bericht geeft, is PraktijkTOF! gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. De termijn van 24 uur geldt voor een normale werkweek. Dat betekent dat afspraken voor de maandag op de vrijdag daaraan voorafgaand afgezegd moeten worden.

Stopzetten van de begeleiding door cliënt

Indien de cliënt de begeleiding wenst stop te zetten, dient hij/zij de begeleider hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen.

Stopzetten van de begeleiding door PraktijkTOF!

Indien PraktijkTOF! de begeleiding wenst stop te zetten, zal de cliënt hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld worden. PraktijkTOF! zal zich, indien gewenst, inspannen een geschikte alternatieve begeleider te vinden.

Tariefstelling

Voor aanvang van de begeleiding deelt de begeleider de cliënt mondeling, schriftelijk of via de website mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. PraktijkTOF! is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. PraktijkTOF! beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

Intellectueel eigendom

De begeleider behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de begeleider noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de begeleider verstrekt zijn.

Uitleen materialen

Wanneer materialen worden uitgeleend dienen deze compleet, onbeschadigd en netjes ingeleverd te worden. Wanneer aan deze voorwaarde niet wordt voldaan, zal € 25,= boete in rekening worden gebracht.

Betaling

Tenzij opdrachtgeving via de gemeente loopt (contractering RivierenlandKanMeer) dient de betaling aan PraktijkTOF! contant of door overschrijving plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De cliënt dient de rekening binnen veertien dagen na datering betaald te hebben. Bij een overschrijding van elke dertig dagen is PraktijkTOF! gerechtigd het factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten te verhogen.

Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is PraktijkTOF! gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden

De begeleider heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Aansprakelijkheid

Het advies en/of de begeleiding van de begeleider is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. PraktijkTOF! sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de begeleider verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de begeleider.

Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen PraktijkTOF! verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.

  • Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
  • Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is PraktijkTOF! nimmer aansprakelijk.

Indien de assuradeur van PraktijkTOF! om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van PraktijkTOF! te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. PraktijkTOF! is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Klachten en geschillen

PraktijkTOF! heeft een klachtenregeling vastgesteld. Cliënten van PraktijkTOF! kunnen een beroep doen op de klachtenregeling en kunnen zich desgewenst gratis laten bijstaan door een klachtenfunctionaris. Indien de klachtenregeling is doorlopen en klager is het met de uitkomst niet eens, dan kan klager de klacht voorleggen aan een erkende Geschilleninstantie.

De klachtenregeling en informatie over de klachtenfunctionaris en de Geschilleninstantie zijn te vinden op de website van https://PraktijkTOF.nl/Klachtenregeling

Slotbepalingen

Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing.
Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien op de website https://PraktijkTOF.nl/algemene-voorwaarden